Familiegeschiedenis van den Broek - door A. van den Broek

Onder het kopje “Genealogie ”I t/m VI” heeft mijn achterneef Albert van den Broek wat achtergronden verzameld van de van den Broek” tak voor zover die uit de archieven van Nijmegen en de gemeente Heumen konden worden verkregen, naast wat hij uit overleveringen heeft meegekregen. 

Genealogie: 

I    Reijmundus (Teunissen) van den Broek ( - 1765)

Reijmundus, waarschijnlijk ergens tussen 1690 en 1710 geboren. Ondanks zijn zeer unieke voornaam, komt in de 17de en 18de eeuw in de regio Nijmegen verder niet voor, hielpen de archieven me niet verder. Het missen van zijn doop aantekening betekende ook het ontbreken van de naam van zijn ouders, bijgevolg dat Reijmundus voorlopig de oudst bekende voorvader blijft. Hij is als J M (jonge man ) voor de eerste keer getrouwd met Lucia Henderiks, weduwe van Frederick Pauwels, in de Jezuïetenstatie op 12 december 1734, nadat de ondertrouw op 28 november1734 in de Neder-Duits Gereformeerde Gemeente had plaats gevonden en waar Lucia plotseling Ceijtjen heette. Als weduwnaar trouwde hij met toestemming van de pauselijke nuntius in Brussel voor de 2de graad bloedverwantschap op 25 juli 1744 met de jonge dochter ( J D ) Willemina Jacobs uit Weurt in het Schependom (Hees, Hatert, Neerbosch en Weurt) van Nijmegen, na op 21 juni 1744 te zijn ondertrouwd in de Neder-Duits Gereformeerde Gemeente. In de overlijdensakte van haar zoon Jan in 1820 wordt zij genoemd Willemina van Wolfferen en Reijmundus als Jan Remondus van den Broek. In het doopbericht van zoon Jan wordt zij als moeder Willemina Jansen geheten, naast de vader Reijmundus Teunissen van den Broek, dit om mogelijke verwarring helemaal compleet te maken. Van 12-5-1751 tot 24-5-1755 hebben zij op de Kroonstraat B 412 in Nijmegen gewoond, waar ze een boerderij kochten. Daarna kochten zij het pand Bottelstraat D 152, van waaruit Reijmundus op 6 mei 1765 waarschijnlijk is begraven. Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen gevonden.

Reijmundus (Raijmundus) is diverse malen opgetreden als peter bij dopen in de familiekring. Met de achternaam van den Broek o.a. bij de families Albertus Smits ¤ Joanna van Wolferen op 26 april 1752 in Weurt en bij Antonius Meijer ¤ Joanna van Wolferen op 22 september1753 ook in Weurt. Met de achternaam Teunissen (Thunissen) bijvoorbeeld bij de familie Thomas Hendrickx ∕ Maria Thunissen in Weurt op 7 maart 1739 en op 24 september 1750 bij Wilhelmus de Groodt ¤ Hendrien Cloostermans in het Schependom. Een Jantje de Groodt was de schoonmoeder van zijn zoon Jan. Het heeft allemaal tot op heden niet geleid naar de namen van zijn ouders. Hierbij zij opgemerkt dat er geen DTB data zijn tussen 1682 en 1702 in het Schependom van Nijmegen. Ook is het natuurlijk niet uitgesloten dat hij voor een geliefde de Waal is komen afzakken, al was de mobiliteit in die tijd niet groot.
Uit het tweede huwelijk:

1.    Joannes, volg II
Verder geen broers of zussen gevonden. Mogelijk heeft hij toch een zuster Maria gehad, dat echter niet met een passend doopbericht kan worden gestaafd. De naam Maria Teunisse duikt nog al eens een keer in zijn nabijheid op. 
II     Joannes van den Broek (1745 – 1820)

Joannes. gedoopt 29-09-1745 in de Jezuïetenstatie te Nijmegen, getrouwd met Hendrina Jans(s)en uit Weurt met dispensatie in de 3de graad verwantschap op 25 april 1773 in het Schependom (Hees) en overleden in het Vinkengasch D 70 te Nijmegen op 17 januari 1820 in de leeftijd van 74 jaar, 10 dagen nadat zijn vrouw op 77-jarige leeftijd was overleden in het Kabel- of Kuipersgasch D 440. Jan van den Broek was sinds 2 mei 1772 eigenaar van de boerderij Lange Brouwerstraat D 445 inclusief een "daaragter schietend huisje in de Vinkengasch met de stal of het pakhuis" dat hij kocht van het echtpaar Peter van de Poel en Anna Janssen. Verder bezat hij een perceel bouwland, groot ongeveer 2 morgen (een hectare, 70 aren en 20 centiaren) gelegen in het Heese veld. Op 13 februari 1798 kocht hij een boerenwoning met annex stal in het Kabelgasch D 440 om plaats te maken voor zijn zoon, zodat die in de Lange Brouwerstraat kon verder boeren. Om dit allemaal recht te breien heeft hij ten overstaan van notaris Lambertus Stoppendaal bij Mejuffrouw Jantje van 't Ruijt nog in december 1813 "met den interest tegen vijf van het honderd eene Kapitale Somme van zeven honderd gulden Hollandsch of veertien honderd een en twintig franken" geleend. Of hij het ooit heeft afgelost heb ik verder niet meer nagezocht. Wat niet weet, wat niet deert zullen we maar zeggen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, volg III
 2. Willem, gedoopt 9 januari 1776 in Nijmegen, getrouwd met de 22-jarige Hendrina Gijsbers uit Hees op 13 mei 1798 in Neerbosch en in Nijmegen op 75- jarige leeftijd 19 november 1851 overleden. Willem was landbouwer.
 3. Johanna, gedoopt 25 oktober 1777 in Nijmegen, getrouwd met de 25-jarige uit Nijmegen geboortige Arnoldus Fliemen (Flijmen) op 6 mei 1800 in Nijmegen en op 35-jarige leeftijd op 6 juni 1813 daar overleden. Zij kochten op 24 april 1801 het pand Snijderstraat C 435.
 4. Reineris, gedoopt 26 mei 1780 in Nijmegen en nog maar 7 jaar oud op 10 maart  1788 daar overleden.
 5. Hendricus, gedoopt 19 februari 1783 in Nijmegen en slechts 4 maanden oud op 26 juni 1783 in Nijmegen overleden.
 
III    Jo(h)annes van den Broek (1773 – 1817)

Joannes (Jan) is gedoopt 20 augustus 1773 in de Jezuïetenstatie te Nijmegen, getrouwd met de 21-jarige
in Nijmegen    geboren en woonachtige Elisabeth Jansen op 14 augustus 1801 en op 44-jarige leeftijd in Nijmegen aan de Lange Brouwerstraat D 445 op 25 oktober1817 overleden. Zijn achtergebleven vrouw is later hertrouwd met Anthonius van A(a)nholt en 79 jaar oud op 18 december 1859 in Nijmegen overleden. De uit Wijchen geboortige Antoon Aanholt was ook akkerbouwer en woonden met Elisabeth en de (stief) dochters Johanna en Hendrina in het Vinkengasch D 558.
Jan stond met zijn broer Willem ingeschreven op de lijst van "weerbare mannen" uit 1814 van de gemeente Nijmegen t.b.v. de Nationale Militie. In 1814 werd de dienstplicht in de grondwet vastgelegd. Tot 1898 kon je tegen betaling een ander er voor op laten draaien. Onze voorvaderen waren echter vaderlandgetrouw of hadden daarvoor niet het geld.
Verder waren de broers actief als leden van de Vaderlandsche Sociëteit "Eendragt maakt Magt" in Nijmegen. Het doel van de sociëteit was om in het voetspoor van de Franse troepen de vrijheid en gelijkheid gegrond op de rechten van de mens te helpen bevorderen en daarmee in het bijzonder de rechten van de katholieke Nijmegenaren. In de Steenstraat kwamen zij bijeen.

Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Jo(h)annes, volg IV.
 2. Elisabetha, gedoopt 17 september 1803 in Nijmegen en daar jong overleden.
 3. Aleida, gedoopt 22 oktober 1805 in Nijmegen en daar 17 februari1894 op 88- jarige leeftijd overleden.
 4. Joanna, gedoopt 12 augustus 1807 in Nijmegen, ongehuwd en op 93- jarige leeftijd 29 mei 1901 daar overleden in het gezin van Gerardus Antonius van Aanhout (zoon van haar stiefvader) Achter de vismarkt D 7.
 5. Reijnieris, gedoopt 11 september 1809 in Nijmegen en daar ca 8 dagen oud op 19 september 1809 overleden.
 6. Elisabeth, geboren 6 januari 1811 in Nijmegen, getrouwd met de uit Duitsland geboortige en in Millingen wonende 34- jarige Joannes Verwaaijen op 26 september 1833 in Nijmegen en overleden in de leeftijd van 74 jaar op 26 november 1885 in Nijmegen. Joannes was sloepdrijver bij de in- en uitgaande vracht van Accijnsen.
 7. Hendrina, geboren 11 oktober 1813 in Nijmegen, ongehuwd en in de leeftijd van 61 jaar op 19 april 1875 aan de Lage markt D 237 in Nijmegen overleden, waar zij toen samen met haar zuster Joanna woonde.
 8. Johannes, geboren 12 september 1816 en ca 3 maanden oud op 7 december 1816 in Nijmegen overleden. Hij was er een van een tweeling.
 9. Petronella, geboren 12 september 1816 in Nijmegen en ook circa 3 maanden oud op 3 december 1816 aldaar overleden.
 
IV    Petrus Johannes van den Broek (1801 – 1879)

Petrus Johannes, gedoopt 4 decenber 1801 in de statie Predikheren in Nijmegen, getrouwd met de in Ewijk geboren en in Nijmegen woonachtige ruim 29-jarige Mathea Croonen op 8 oktober 1829 in Nijmegen en in de Vleeshouwerstraat C 258 bij zijn dochter Rutgera in Nijmegen overleden op 9 augustus 1879 in de leeftijd van 77 jaar. Zijn vrouw, die hij als dienstmaagd in Nijmegen had leren kennen, overleed 58 jaar oud op 5 juni 1858 in Nijmegen. Zij bewoonden waarschijnlijk gehuurd een pand aan de Steenstraat C 68 waar zij een boerenbedrijf uitoefenden. Het was een dubbele woning niet naast elkaar maar achter elkaar gelegen. Het gezin van den Brakel woonde aan de Steenstraatzijde en het gezin van den Broek aan de Waalkant met hetzelfde huisnummer. Het kadastraal bekend staande perceel 17 (Waalzijde) en 18 (Steenstraatzijde) zijn bouw- en geschiedkundig in het kort beschreven door H. Giesbertz alvorens het bij de renovatie van de benedenstad door de slopershamer geraakt werd.
Zij konden het blijkbaar in de Steenstraat redelijk doen, want zij hielden er volgens het Bevolkingsregister de eerste jaren een dienstbode op na en volgens een adressenboek van Nijmegen uit de jaren 1868¤1869 betaalde hij zoveel belasting (tussen de 18 en 36 gulden 's jaars), dat hij voor de gemeenteraad mocht stemmen. Het was blijkbaar te weinig om ook nog in het stemhokje het rode potlood voor de Kamerverkiezingen te hanteren.
Bij gebrek aan een foto volgt hierna een signalement van Petrus Johannes zoals keurmeesters voor de Nationale Militie hem hebben gezien:
Lengte:                      1 el en 825 strepen (voor Engelse el=91,4 cm betekent dit 1,74 m).
 Aangezigt:                ovaal
Voorhoofd:                laag
Oogen:                      blauw
Neus:                       spits
Mond:                      klein
Kin:                          lang
Haar:                        bruin
Wenkbrauwen:          idem
Merkbare teekenen:   pokdalig 

Omdat hij enigste zoon was, werd hij vrijgesteld van dienst.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Frederica, geboren op 30 mei 1830 in Nijmegen, getrouwd met de 27- jarige landbouwer Johannes Cloosterman geboren en wonende te Nijmegen op 9 december 1852, en overleden 61 jaar oud op 31 januari 1892 in de Vleeshouwerstraat 17 te Nijmegen.
 2. Johannes, volg V
 3. Petrus Wilhelmus, geboren 6 oktober 1834 in Nijmegen, getrouwd met de 28 jarige Elisabetha Roelanda Sturme, weduwe van Johannes Laurentius Hamer, op 6 september 1860 in Nijmegen en als weduwnaar overleden in de leeftijd van 68 jaar op 12 juli 1903 in Nijmegen. Hij oefende het beroep van slager uit en heeft de slagerij van Hamer overgenomen.
 4. Wilhelmus Anthonius, geboren 2 maart 1836 in Nijmegen, ongehuwd en overleden slechts 24 jaar oud op 16 november 1860 in Nijmegen.
 5. Hendricus Rutger, geboren 7 mei 1838 in Nijmegen, getrouwd met Geertruide Dubbelt, weduwe van Johannes Theodorus Ries, op 13 februari 1873 in Nijmegen en in de ouderdom van 61 jaar aan de Snijderstraat 7 op 22 juni 1899 overleden. Hendricus kwam als arbeider aan de kost.
 6. Maria Rutgera, geboren 15 november 1841 in Nijmegen, getrouwd met de 24 jarige uit Nijmegen geboortige landbouwer Jacob Selbach op 20 juni 1861 in Nijmegen en overleden 77 jaar oud op 12 februari1919 in Nijmegen. Bij haar huwelijk was zij al in het bezit van een 1- jarige dochter,die werd erkend en in het gezin opgenomen.
 
V    Johannes van den Broek (1833-1922)
Johannes, geboren 8 juli 1833 in Nijmegen, getrouwd met de 30-jarige Nijmeegse Theodora Poelen op 16 jan 1862 in Nijmegen en 89 jaar oud in Gassel bij zijn  zoon Hent op 21 okt 1922 overleden. Zijn vrouw overleed op 67-jarige leeftijd op Klein stal in Malden op de grens met Nijmegen, waar zij vanaf de Steenstraat in mei 1880 naar toegetrokken waren. Zij woonden daar waarschijnlijk gehuurd op grond en in een huis van een grootgrondbezitter, mogelijk de familie Willem Ickmann - van Burck, erfgename van J. Willem Taats. In 1908 ging dat over op de Weduwe de Bruijn, die het landhuis met de trapgevel aan de Grootstalselaan bouwde. Jan heeft waarschijnlijk nooit achter die trapgevel geslapen, maar mogelijk in een bijgebouw dat dan intussen van de aardbodem is verdwenen .
Via het nog bestaande Bruinswaard aan de Broekkant in Malden, dat volgens de overleveringen ondubbelzinnig tot aan mei 1920 door Jan en zoon Hent een korte tijd bewoond is geweest, zijn zij naar Gassel vertrokken. Hoe zij echter gewoond, gewerkt (waren daar wel boer met zelfs een knecht) en geleefd hebben op de grens tussen Malden en Nijmegen is voor relatief zo kort geleden bitter weinig bekend. Hier laten de verhalen van familie, oud-Maldenaren en het Maldens archief me jammerlijk in de steek. Of had ik vroeger alerter moeten zijn, toen ik die informatie nog wel binnen de familie had kunnen krijgen? 

In de familie doet wel het verhaal de ronde, dat deze Jan ontzettend rap van lijf en leden was. In zijn tachtigste demonstreerde hij nog de handstand en alle opa-zeggers van de Rijksweg, zij stonden er bij en keken er slechts na. Ik heb deze toeschouwers allemaal gekend en ik ben niet overtuigd, dat er ook maar één deze stunt of iets wat er in de verte op lijkt, later heeft kunnen reproduceren.

Ter vergelijking met en aanvulling op zijn foto volgt hier nog het signalement van Jan, gezien door de ogen van de Nationale militie: "lengte 1 el 700 strepen (1,61 m), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen idem en merkbare teekenen geene". Zijnde van "de Ligting 1852 is hij op trekkingsnummer 146 ingelijfd geworden bij het regiment Veld Artillerie en vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen".
Uit dit huwelijk
 1. Theodora, geboren 6 april 1866 in Nijmegen, getrouwd op 39- jarige leeftijd met de 43- jarige landbouwer en weduwnaar Hendrikus Arts (geboren te Malden en wonende te Hatert) op 10 november 1905 en overleden in Malden 70 jaar oud op 10 maart 1937. Zij boerden aanvankelijk op d'n Daalsche hof in Hatert, maar vertrokken in 1926 naar Bruinswaard aan de Broekkant in Malden. Theodora trouwde een weduwnaar met 9 kinderen.
 2. Hendrina, geboren 1 april 1868 in Nijmegen en getrouwd met de 31- jarige in  Balgoy geboren en in Nijmegen wonende voerman en weduwnaar Petrus Bastiaans op 25 jan 1907 in Nijmegen en overleden in de leeftijd van 53 jaar in Nijmegen. Hendrina trouwde met een weduwnaar met een kind en woonden op Ganzenheuvel 5. In dit huwelijk werden geen kinderen meer geboren.
 3. Petrus Johannes, volg VI.
 4. Hendrikus, geboren 8 oktober 1872 in Nijmegen en getrouwd met de 28- jarige in Malden geboren Paulina Gommmers op 8 juni 1906 in Malden. Hier kan niets mis gegaan zijn, want een van de getuigen bij zijn huwelijk op het gemeentehuis was veldwachter Rutgeris Verbeet. Hent heeft op circa 7- jarige leeftijd met zijn ouderlijk gezin de grote stad verlaten en is verder op het platteland in de buurt Kleinstal op Maldens grondgebied groter gegroeid.Volgens het Bevolkingsregister van Malden is hij thuis ingetrouwd, vervolgens met zijn gezin en zijn vader verhuisd naar Bruinswaard (vermoedelijk na 1917) en vandaar in mei 1920 naar een boerderij in Gassel gegaan, waar hij op 5 september 1947 74 jaar oud is overleden. Zijn vrouw Paulien overleed 63 jaar oud op 31 augustus 1941 ook in Gassel.
 5. Petrus, geboren 15 mei 1875 in Nijmegen en daar dezelfde dag nog overleden.

VI    Petrus Johannes van den Broek (1871 – 1957)


Petrus Johannes, geboren 31 mei 1871 in Nijmegen, getrouwd met de 27-jarige in Malden geboren Gerarda de Wildt op 25 augustus 1899 in de gemeente Heumen en overleden in de leeftijd van 85 jaren op 9 maart 1957 in Malden. Zo wat 9 jaar oud (voldoende voor zijn Nijmeegs accent) verhuisde hij met het hele gezin naar de eerder genoemde buurtschap Kleinstal waar hij tot praktisch zijn 37ste woonde, werkte als landbouwer en een gezin stichtte. Door, Koos, Anna, Jan en Hent zijn daar geboren. Tussendoor heeft hij ook nog even de dienstplicht vervuld. Daarvoor werd hij ingelijfd op 9 mei 1891 bij het 5de Reg Infanterie en op 1 juli 1891 overgeplaatst naar de 2de Compagnie Hospitaalsoldaten. Op 8 mei van het volgende jaar heeft hij de dienst met goed gevolg verlaten. 

Hoe en waar Jan (zijn tweede doopnaam was de roepnaam) precies boerde daar op de grens van Nijmegen met Malden is me tot heden nog steeds niet duidelijk. Als ze daar ook gehuurd gezeten hebben, is dat via het kadaster moeilijk te achterhalen en de overlevering laat me ook hier in de steek. Het adres daar was toentertijd B 126 volgens het Bevolkingsregister van Malden 1890-1912. In mei 1908 zijn ze in ieder geval verhuisd naar B 13, het latere Rijksweg C 23, waar Jan samen met zijn zwager Petrus de Wildt de boerderij, boomgaard, bouw- en weiland met uitweg, samen groot elf hectaren, een en twintig aren en drie en negentig centiaren, kocht van Dòt van Martenboer (Theodorus Jansen). Het werd voor notaris Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel in Nijmegen op 29 juli 1907 zodanig beschreven dat ieder zijn deel van de goede en de slechtere grond kreeg en op vergelijkbare afstanden van het huis. Dat werd bereikt door de grond vanaf de boerderij tot aan het Maldens vlak (bosrand) om het "anderste geweind" (percelen van ca een hectare) toe te bedelen. Zijn zwager Petrus de Wildt heeft toen een nieuw huis gezet.

Het geheel kostte vijf duizend vijf honderd gulden, waarvan de betaling op 15 april 1908 moest geschieden. Het was een gezamenlijke koop, zodat niet bekend is wat ieder exact betaald heeft. Wel staat vast, dat Jan van den Broek drie duizend vijf honderd gulden tegen vier ten honderd interest moest lenen bij Theodorus Kloosterman om op 15 april niet in de problemen te komen. Het is hem gelukt, want de 1ste mei 1908 kon hij het huis betrekken, in februari 1908 kon hij over de boomgaard en het weiland beschikken en reeds per 1 jan 1908 het bouwland met genot van half gewas. Later werd weiland bij gepacht in onder ander het Maldens Broek en in de Ooy. Toen de kinderen mee konden gaan doen, werd ook nog een tuinderij opgezet.

De oude boerderij is helaas ten prooi gevallen aan de expansiedrift van de gemeente Heumen. Zij stond circa 100 meter achter het nieuwe huis van zijn schoondochter Door van den Broek-Jansen aan de Rijksweg en is in de zeventiger jaren omgestoten.

Jan van den Broek verloor zijn vrouw Gerarda plotseling slechts 60 jaar oud op 2 november 1932. Deze Jan is mij bij gebleven schoffelend tussen rijen suikerbieten, als een statig stappende opa met zwarte pet onderweg naar de kerk en op gele klompen voetballend met zijn kleinkinderen, die hij dan zo af en toe in sappig Nijmeegs corrigerend toesprak. Maar ook als toevluchtsoord toen ons gezin door ziekte en oorlogsgeweld in de problemen zat.

Uit dit huwelijk:
 1. Theodora Johanna (Door ), geboren 27 augustus 1900 in Malden en op 19 december 1979 in de leeftijd van 79 jaar overleden in Roggel. Door trad op 3 augustus 1921 in bij de Zusters Franciscanessen van Heythuizen met de kloosternaam Christa. Zij hield zich daar bezig met kleuteronderwijs o.a.in Huissen, Utrecht en Maastricht. In een rusthuis voor oudere zusters in het Limburgse Roggel bracht zij haar oude dag door.
 2. Jacobus Johannes (Koos), geboren 4 augustus 1901 in Malden en getrouwd op 29 april 1929 in Malden met de 27-jarige in Malden geboren Maria Johanna (Marie) Haerkens. Na hun huwelijk trokken zij naar de buurtschap de Ashorst in Groesbeek, waar zij een gemengd boerenbedrijfje opstartte. Tijdens de oorlogsgevechten tussen 17 september 1944 en mei 1945 is hun hele hebben en houden daar verwoest en hebben zij door evacuatie naar Malden en een baan van Koos bij de Algemene Inspectiedienst, een nieuwe burgerwoning gebouwd in Malden. Marie overleed thuis 12-09-1975 op 74-jarige leeftijd en Koos in het Canisiusziekenhuis in Nijmegen 23 november 1977 in de leeftijd van 76 jaar. 
 3. Joanna (Anna), geboren 19 januari 1903 in Malden en getrouwd op 6 mei 1927 in Malden met de in dezelfde gemeente geboren 27- jarige Arnoldus Joannes Jansen (Nöl de Park). Na hun huwelijk kochten zij een boerderij in de Riethorst te Middelaar, waar toen de hoogste waterstand van een overstroming van de Maas 's jaars tevoren nog op de muren van de boerderij was af te lezen. Zoals praktisch alle huizen in Middelaar werd ook hun boerderij in 1944-1945 bij de bevrijding van Nederland met de grond gelijk gemaakt. In die periode was het gezin in niet bevrijd gebied geëvacueerd in de Meern bij Utrecht en na de bevrijding nog een periode in een enigszins aangepast kippenhok bij Jan van den Broek aan de Rijksweg totdat wonen in de Riethorst weer mogelijk werd.Toen later door uitgravingen de recreatieplas Eldorado ontstond, waar zij bijna tegenaan woonden, hebben ze hun nieuw opgebouwde boerderij aangepast voor vakantieverblijven. Anna is 81 jaar oud op 30 september 1984 in Middelaar overleden en haar man in het Canisius ziekenhuis in Nijmegen op 25 augustus 1977 in de leeftijd van 78 jaar
 4. Joannes, (Jan) geboren 28 september 1904 in Malden en getrouwd op 14 april 1939 met de eveneens in Malden geboren 25-jarige Hendrika Johanna Leonarda (Drika) Broekman. Zij trokken na hun huwelijk naar de Woezik gemeente Wychen om aan de Woeziksestraat een boerenbedrijf te starten. Deze boerderij staat er nog, al kom t Nijmegen wel beangstigend dichtbij. Jan, twee druppels water zijn vader, overleed plotseling bijna 86 jaar oud op 17 augustus 1990. Zijn vrouw Drika overleed 1 april 2005op bijna 92-jarige leeftijd.
 5. Hendricus (Hent), geboren 28 december 1907 in Malden, getrouwd met de 31-jarige Maldense Theodora Sophia (Door) Jansen op 17 mei 1946 in Malden en overleden in het Sint Radboud-ziekenhuis te Nijmegen op 29 maart 1982 in de leeftijd van 74 jaar. Hent en Door trokken in de ouderlijke boerderij, waar zij ook de zorg hadden voor opa Jan van den Broek, die tot zijn dood in 1957 daar inwoonde. Zoals reeds vermeld, de oude boerderij viel door de slopershamer en een nieuwe stulp werd gebouwd direct aan de Rijksweg. Zijn vrouw Door overleed op 9 november 2001 in Malden op 87-jarige leeftijd. Door is een zuster van de echtgenoot van Anna van den Broek.
 6. Antonius Theodorus (Toon), geboren 14 juni 1909 in Malden, getrouwd op 13 oktober 1933 met de 26- jarige in Malden geboren Maria Johanna Lamberdina (Marie) Broekman en 62 jaar oud in Dekkerswald te Groesbeek op 21 juni 1971 overleden. Zij trokken in een splinternieuw door de Maldenaar Linnard Völlings gebouwd huis aan de Eendenpoelseweg in Malden, waar zij een tuindersbedrijf opstartte. Kas en tuindersgrond zijn intussen ook al weer verdwenen voor de uitbreiding van Malden; het huis gaat in 2009 tegen de vlakte voor de bouw van een school. Zijn vrouw Marie overleed 15 juli 1997 in Malden op 90-jarige leeftijd. Marie en Drika, de vrouw van Jan, zijn gezusters en dochters van Grad Broekman van de verdwenen boerderij " De Swaen " bij de kerk.
 7. Petrus (Piet), geboren 4 oktober 1911 in Malden, getrouwd op 19 juli 1946 in Malden met de 23 jarige in Hatert geboren Petronella Gerarda (Nelly) Pouwels en op 66-jarige leeftijd in Malden op 7 september 1978 overleden. Zo vlak na de oorlog was hun eerste home een verbouwd kippenhok bij de boerderij van Jan van den Broek, waar de laatste evacués net uit waren vertrokken. Het was in ieder geval dicht bij de tuinderij, waar Piet altijd al in werkzaam was geweest en die hij van zijn vader had overgenomen. Toen na het eerste oorlogsherstel wat meer ruimte kwam in de bouwwereld, werd iets verder op richting Rijksweg een nieuw huis gezet. Zijn vrouw Nelly overleed op 21 mei 2005 in Hatert op 82-jarige leeftijd.
 8. Allegonda Petronella (Gon), geboren 3 feb 1914 in Malden en getrouwd op 26 april 1946 in Malden met de 40-jarige Maldenaar Wilhelmus Johannes (Wim) Kosman. Zij trokken na hun huwelijk naar de rand van het Reichswald, het laatste huis van Groesbeek aan de Ketelstraat. Daar woonde Gerrit-oom, de laatste van drie vrijgezelle ooms Kosman, wiens boerderijtje zij over konden nemen met Gerrit-oom erbij. In feite was het een noodwoning omdat het huis door de oorlogshandelingen ook met de grond was gelijk gemaakt. Omdat kweker het beroep was van Wim, startten zij daar een tuinders bedrijf. Lang heeft hij dit echter niet mogen doen, want op 23 juni 1950 overleed hij plotseling op slechts 44-jarige leeftijd tijdens zijn werkzaamheden in de tuinderij. Gon overleed in het St Radboud ziekenhuis te Nijmegen op 1 februari 1999 op bijna 85 jarige leeftijd.
 9. Theodorus Hendrikus (Thé), geboren 6 juni 1919 in Malden, getrouwd op 9 augustus 1948 in Malden met de 29- jarige Maldense Dorothea Jacoba Johanna (Thea) Broekman en plotseling overleden 64 jaar oud op 28 okt 1983 in Voorburg. Voor zijn universitaire opleiding Wiskunde in Utrecht, trok hij 1 oktober 1938 naar Utrecht, maar keerde vanwege de oorlog 25 juni 1940 weer naar Malden terug om de rest van de studie grotendeels als spoorstudent verder af te maken. Om uitzending naar Duitsland te voorkomen heeft hij in de laatste fase van de oorlog nog onder moeten duiken met als schuilplaats een ruimte thuis op de hooizolder, die alleen via de paardenruif was te bereiken. Begin 1945 startte hij zijn loopbaan als invaller wiskundeleraar aan het Canisius College te Nijmegen waar hij ook zijn middelbare school-opleiding had genoten. Na leraarstandplaatsen in Roosendaal en Eindhoven solliciteerde hij bij de verzekeringsmaatschappij de Nederlanden van 1845, het latere Nationale Nederlanden in Den Haag, waar zijn loopbaan eindigde als directeur van de sector Leven. Zo kwamen zij na hun huwelijk via Eindhoven en Den Haag in Voorburg terecht. Zijn vrouw Thea is op 9 september 2008 in Voorburg op 89-jarige leeftijd overleden.
 
Tussen Jan en Hent werd op 20 Jan 1906 nog een levenloos kind aangegeven van Petrus Johannes van den Broek en Gerarda de Wildt.